Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
JINGLE DRESS artwork by Emily Nelis MAZINAIGAN PAGE 18 WINTER 2015-16 artwork by Emily Nelis Ziibaaskaiganagoodayjingle dress Wiikaa na ginoondaanaawaa iw ziibaaskaigan onjibaamagak imaa Misi-zaagaiganing Mewinzha ingii-noondaan iw mii imaa wenjibaamagak Misi-zaagaiganiing iniw ziibaaskaiganan mii imaa wenjibaamagak. Gaa- izhi-gagwejimagwaaingiwakiwenziibaniigGegetnaomaagii-onzikaamagad iw ziibaaskaigan Yeah mii omaa gaa-onjikaamagak gii-ikido akiwenzii. Have you guys ever heard about the jingle dress coming from Mille Lacs I heard a long time ago that those jingle dresses come from Mille Lacs that is where they come from. So I asked those old men Is it true that the jingle dress comes from around here Yeah it comes from around here one of the old men said. Omaagoniisaakingiwniimiidiwigamigongimaamiiimaagii-pawaajiged aw akiwenzii. Ogii-pawaanaan iniw ikwewan niiminid. Namanj daso-dibik gaa-pawaanaagwen. Right down the hill from the dance hall thats where that old man had the dream. He dreamt of a woman dancing. Im not sure how many nights he dreamt of her. Niiwin gii-inaandewan iniw ziibaaskaiganan. Gii-miskwaawan gii- ozaawaawanmiinawaa-ge...redbluegreenandyellowgii-ozaawaawan1 gii-ozhaawaskwaawan miinawaa gii-miskwaawan. Ozhaawashkwaa. Miinawaa yellow is ozaawaa naa-sh iw meskwaag four colors ogii- pawaadaanan. Mii gaa-inaabandang aw akiwenzii iidog. The jingle dresses were four colors. They were red yellow and... they were yellow green blue and they were red. There is blue green. And yellow is ozaawaa and that red one he dreamt of four colors. That must have been what that old man saw in his dream. Miishingodinggaa-izhi-wiindamawaadiniwowiiwanOonibawaanaag ingiw ikwewag niimiwaad waanda-mayagibagizowag igo. Namanj igo daso- dibiknamanjdasodibikimbawaanaanamanjdaso-dibikbewaanaa.Namanj igo daso-dibik azhigwa nibawaanaag ingiw. So then he told his wife Oh Ive been dreaming of women dancing danc- ing in a real strange way I dont know how many nights. I dont know how many nights I dream of her how many nights she is the one I dream about. I dont know how many nights I dream of them. Aa gagwejimigod iniw wiiwan Aaniish aaniish ezhinaagoziwaad Then his wife asks him What did they look like Gaa-izhi-wiindamawaad waanda-mayagibagizowag gaye ikido. Then he told her They were dancing really strange too he said. Aaniish naa epagizowaad How were they dancing Gaawiin ige gii-paa-biimiskobagizosiiwag Gaawiin ge gii- azhebagizosiiwag.Miietagoniigaanepagizowaad.Waanda-wajepibagizowag igo. And they werent spinning around while they danced and they didnt dance backwards. They only danced forward. And they were dancing very quickly. Mii miinawaa gaa-izhi-bawaanaad gaa-izhi-wiindamawaad miinawaa iniw owiiwan. And then he dreamt of them again and then again he told his wife. Ambe daga waabandaishin akeyaa gaa-apagizowaad. Please come show me how they were dancing. Miish aw akiwenzii iidog gaa-izhi-waabandaaad iniw owiiwan akeyaa gaa-apagizonid iniw ikwewan gaa-pawaanaajin. Gaa-izhi-wiindamawaad ge gaa-inaandenig iniw ziibaaskaiganan. So then that old man must have showed his wife how those women he dreamt of danced. Then he told her what colors the jingle dresses were. Indaga inga-ozhitoonan iniw gii-ikido aw ikwe. Gaa-izhi-anoonaad iidog iniw aanind ikwewan Daga bi-wiidookawishig niwii-ozhitoonan ziibaaskaiganan. Let me make them said that woman. Then she must of hired some of the other ladies Come help me. Im going to make jingle dresses. Miish imaa gaa-izhi-ozhitoowaad. Miish aw ikwe iidog gaa-izhi- gikinooamawaad ge iniw ikwewan akeyaa gaa-apagizonid iniw gaa- pawaanaajin aw akiwenzii. So then they made them. Then that woman must have taught the other women how to dance like the one that old man had dreamt of. Mii dash gaa-ikidod aw gaa-wiindamawid Oo ingoding dash imaa niimiidiwaad imaa agwajiing gii-tazhi-niimiidiwag ikido. Mii iwidi gaa- izhiwaad. So the one who told me had said Oo at one time when they went to dance with each other at a ceremonial dance outside he said. So thats where they went. By Larry Amik Smallwood Mille Lacs Elder 1 Ozhaawaskwaa means both it is green and it is blue in Ojibwe. To know when a speaker is talking about an object being green versus blue you need to figure out the context in which it is used. In this story Amik does not make a distinction between green and blue in Ojibwemowin but in English explains that one of the dresses was green while another was blue. Naanaidaa dash aw akiwenzii miinawaa aw ikwe ogii-ayaawaawaan odaanisiwaan obamichiganiwaan iniw ikwezens gii-waanda-aakozi ow apii. Mii imaa waabooyaan gii-atoowaad. Mii imaa zhiingishing aw ikwezens ayaakozid.Iidoggaa-ishkwaa-bagijigewaadimaaniimiidiwaadmiigaa-izhi- bazigwiidawininiawakiwenziigii-wiindamaagedakeyaagaa-inaabandang. It just so happens that that old man and woman had a daughter they were raising and she was really sick at this time. And they put a blanket there. Thats where that sick girl was laying. Supposedly after they had finished making their bundles at the dance thats when the man that old man stood up to tell them about his dream. Ingii-pawaanaag ingiw ikwewag niimiwaad. Mii ow akeyaa epagizowaad gii-ikido. I dreamt of ladies dancing. This is the way they dance he said. Gaa-izhi-nagamowaad ingiw ininiwag miish ingiw ikwewag gaa-izhi- biizikamowaad iniw niiwin ziibaaskaiganan bakaan gaa-inaandenig gii- chi-niimiwaad imaa. Naanaidaa-sh aw ikwezens ogii-minotaanan iidog iniw wegodogwen imaa gaa-noondamogwen gaa-izhi-ombikwenid gii- kanawaabamaad. Mii go geget akina awiya ogii-minwaabandaanan iniw niimiwaadingiwikwewag.Miietagoogoodaasiwaanmiinawaaobashkwegino- makiziniwaan miinawaa imaa oshtigwaaniwaang gaa-piizikamowaad. Gaawiin gegoo ogii-takonanziinaawaa mii eta go omashkomidensiwaan. Miish gaa-ikidod aw akiwenzii. So then those men sang then those four ladies who wore the jingle dresses which were of the different colors danced vigorously there. That girl must have liked the sound of those jingles what she must have been hearing she raised her head to watch them. Indeed everyone liked the sight of them as those women danced. It was only their dresses and leather moccasins and what they wore on their heads a headband. They werent holding anything except for their little purses. That is what that old man said. Eshkam igo ikwezens gii-namadabi ganawaabamaad iniw naaminijin. Azhigwa dash gaa-ni-dibikaabaminaagwadinig azhigwa ani-dibikadinig mii ge-wiin aw ikwezens gaa-zhi-bazigwiid gii-wiijishimotawaad iniw ziibaaskaiganan gaa-piizikamowaajin. Gradually that little girl sat up watching the ones who were dancing. And now it was dark out night was falling and then the little girl too stood up to dance with those ones who wore jingle dresses. Miiimaagaa-onji-maajiishkaamagakiwjingledressgii-ikido.Akiwenzii ingii-wiindamaag miinawaa-ge aanind ingiw ikwewag ingii-wiindamaagoog idi Misi-zaagaiganiing. Geget mii imaa gaa-onji-maajiikaamagak.Ayaawag dash imaa Misi-zaagaiganiing gaa-inawemaawaajin iniw aw akiwenzii gaa- inawemaajin.GeyaabiiniwoozhishenyanimaaayaawanMisi-zaagaiganiing. That is where the jingle dress started he said. The old man told me and some of those women told me that as well over at Mille Lacs. Indeed that is where it originated. And there are even people at Mille Lacs who are his relatives who are related to that old man. Today his grandchildren are still living at Mille Lacs. Mii akeyaa gaa-izhi-noondamaan. Ingii-kagwejimaag aw weweni ingiw chi-ayaaaggii-tibaajimotawiwaaddashiw.Miinoongomwenji-gikendamang iw ziibaaskaigan healing dress wenji-izhinikaadamang aw ikwezens gaa- pazigwiid. See Ziibaaskaiganagooday page 22